מידע צופה פני עתיד

  • אתר האינטרנט אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של גלוב אקספלוריישן (יחד) שותפות מוגבלת (להלן:"השותפות") או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והוא נועד אך ורק למסירת מידע.
  • אתר אינטרנט זה נערך לשם תמצית ונוחות בלבד ואינו מיועד להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה השותפות לציבור.
  • באתר זה כללה השותפות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מידע כאמור, כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטתה של השותפות. מידע צופה פני עתיד זה, מבוסס על הערכות השותף הכללי בשותפות, המתבססות, בין היתר, על מידע הידוע לשותף הכללי במועד הפרסום ובכלל זה, הערכות ביחס לתחום פעילותה שלהשותפות ונתונים ופרסומים אשר פורסמו על ידי גופים ורשויות שונות, אשר לא נבחנו על ידי השותף הכללי באופן עצמאי. התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות השותפות וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על השותפות ותחום פעילותה, אשר אינם ניתנים להערכהמראש ואשר אינם מצויים בשליטת השותף הכללי בשותפות.
  • בנוסף, לוחות זמנים לביצוע פעולות שונות במסגרת נכסי הנפט אשר לשותפות זכויות השתתפות בהם, הנכללים באתר, ועלותם, הינם משוערים וכוללים מידע צופה פני עתיד אשר אינו וודאי והמבוסס על אינפורמציה חלקית בלבד הקיימת אצל השותף הכללי בתאריך הפרסום, וכולל הערכות של השותף הכללי בהסתמך על המידע שבידו במועד המצגת, אשר יכולות להשתנות בהסתמך על התקדמות הפעולות, מועד ביצוען בפועל והממצאים שיתקבלו וכן ממגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות כגון שינוי בתנאי נכסי הנפט, עיכוב בקבלת אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות, תלות בקבלנים וכדומה. לפיכך הפעולות שיבוצעו בפועל ומועדן עשויות להיות שונות באופן מהותי מן היעדים המוערכים או המשתמעים.
  • השותף הכללי ו/או השותפות אינם מחויבים בעדכון או שינוי המידע באתר ו/או כל תחזית ו/או הערכה הנכללים באתר, על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר פרסום המידע באתר.